Menu

Ochrana osobných údajov

1. Základné informácie

Osobné údaje sú informácie, ktoré sú, resp. môžu byť, priamo alebo nepriamo priradené k Vašej osobe. Ako právny základ na ochranu osobných údajov slúži v prvom rade Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej „GDPR") a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Kto je spracovateľ osobných údajov?

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.zeleziarstvodomov.sk je spoločnosť M+M NOVA, spol. sr.o., so sídlom na ulici M.R.Štefánika 318/30 v Novákoch 972 71, IČO:44 872 011 / IČ DPH: SK2022857562, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, vložka číslo: 21873/R .

2. Osobné údaje, ktoré spracovávame

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri vytvorení konta / pri nákupe

Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky:

 • meno a adresa- aby sme Vám tovar vedeli doručiť
 • kontakt (e-mail) – aby sme Vám vedeli zaslať potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie uzavretia kúpnej zmluvy
 • telefónne číslo - v prípade zvolenia spôsobu doručenia "kuriérom" je telefónny kontakt povinný , vyžaduje ho kuriérska služba
  • telefónny kontakt je u nás využívaný výhradne v súvislosti s objednaným tovarom, nikdy nie na marketingové účely!!

Právnym základom vyššie uvedeného spracovania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov to znamená, že nám poskytujete osobné údaje na základe zmluvného vzťahu medzi Vami a nami.

Niekoľko dní od doručenia tovaru Vám môže byť zaslaný e-mail so žiadosťou o ohodnotenie zakúpeného tovaru.

Pri platbe na našom e-shope nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch, platby sú realizované na stránkach banky, od ktorej dostaneme len informácie týkajúce sa úspešnosti / neúspešnosti platby a Vaše meno.

Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky, keď využívate naše služby

Keď navštívite našu stránku, získavame údaje o tom, ako využívate naše služby. Ide o napr. o:

 • IP adresu, dátum a čas prístupu, informácie, či na stránky pristupujete prostredníctvom PC alebo mobilného zariadenia, o operačnom systéme Vášho PC, o použitom internetovom prehliadači, informácie z cookies..
 • aké odkazy na našich stránkach navštívte, aké produkty si prehliadate, ako dlho sa na našich stránkach zdržiavate...

Právnym základom na spracovanie IP-adresy je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov spracovania osobných údajov. Pre použitie technicky potrebných súborov cookies (a podobných nástrojov) alebo údajov zobrazených na našej webovej stránke  k príprave a uzavretiu kúpnej zmluvy, právnym základom pre spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Všetky tieto informácie sú však anonymizované a teda tieto automaticky získané údaje si nevieme priradiť ku konkrétnej osobe.

Osobné údaje tretích strán, ktoré nám poskytnete Vy

V prípade, že Vami zakúpený tovar napr. posielate ako darček alebo si ho nemôžete vyzdvihnúť, zadávate nám osobné údaje tretej strany. Vašou povinnosťou je teda danú osobu o tom informovať a zaistiť jej súhlas s podmienkami ochrany osobných údajov.

Kamerový systém na našej kamennej prevádzke

Automaticky spracúvame aj kamerové záznamy z našej kamennej prevádzky M+M NOVA, spol. sr.o., nachádzajúcej sa na ul. M.R.Štefánika 318/30, 972 71 Nováky za účelom prevencie a prípadnej potreby objasnenia možnej nezákonnej činnosti.

Právnym základom na uvedené spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

3. Účel zhromažďovania a spracovávania Vašich osobných údajov

Nákup tovaru

Údaje, ktoré Ste nám počas vyhotovenia objednávky sprístupnili, využívame na jej úspešné vybavenie. Tieto údaje taktiež potrebujeme pre našu účtovnú a fakturačnú agendu.

Komunikácia s Vami

Vďaka kontaktným údajom Vám vieme posielať informácie o stave Vašich objednávok, prípadne Vás kontaktovať v prípade potreby.

E-mail marketing

V prípade, že Ste nám udelili súhlas, na Vami zvolenú e-mailovú adresu Vám budeme posielať komerčné informácie o aktuálnych novinkách, akciách a zľavách. V prípade, že o takéto e-maily už viac záujem nemáte, môžete sa kedykoľvek odhlasiť a to tak, že v doručnom e-maily kliknete na možnosť "Odhlásiť sa z odberu" (nachádza sa v pätičke e-mailu).

Právnym základom na spracovanie osobných údajov v rámci zasielania newsletterov je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Zákaznícké hodnotenie tovaru

Niekoľko dní od doručenia tovaru Vám môže byť zaslaný e-mail so žiadosťou o ohodnotenie zakúpeného tovaru. Recenziu alebo komentár môžete na našej stránke vložiť kedykoľvek aj z vlastnej iniciatívy.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Pokiaľ sa zúčastňujete na našich zákazníckych anketách, deje sa to na výlučne dobrovoľnej báze. Pri tejto anonymnej ankete sa do pamäte neukladajú žiadne informácie, z ktorých by sa dala zistiť totožnosť účastníkov ankety. Ukladá sa iba dátum a čas Vašej účasti. Akákoľvek osobná informácia, ktorú počas odpovedania na našu anketu uvediete, bude považovaná za danú dobrovoľne a uchovaná podľa podmienok GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. V prázdnych textových poliach neuvádzajte, prosím, žiadne mená alebo podobné údaje, ktoré by umožnili identifikovať Vás alebo iné osoby. Ak ste nám v rámci zákazníckej ankety udelili súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, tak právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, t. j. Váš udelený súhlas. Pokiaľ ste nám v rámci zákazníckej ankety udelili súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Ďalšie podrobnosti sú v týchto prípadoch upravené v osobitných zásadách ochrany osobných údajov pri príslušných zákazníckych anketách.

Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše osobné údaje uchovávame aj z dôvodu prípadnej potreby uplatnenia našich práv a právnych nárokov voči Vám alebo pre potreby kontroly vykonávaných orgánmi verejnej moci a pre iné podobné záležitosti.

4. Právne podklady

Plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje potrebujeme najmä na uzavretie kúpnej zmluvy. Keď je zmluva uzavretá, Vaše údaje využívame na vyhotovenie fakturačných dokladov a na úspešné doručenie zakúpeného tovaru.

Plnenie našich povinností plynúcich zo zákona

Vaše osobné údaje zachovávame tiež pre potreby nášho účtovníctva a tiež ich musíme mať k dispozícií pre prípad, že by došlo ku kontrole štýtnym alebo iným orgánom.

Súhlas

V prípade, že Ste nám dobrovoľne udelili súhlas, Vám vieme zasielať komerčné e-maily týkajúce sa aktuálnych noviniek, zliav a výhodných akcií.

5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Doručenie tovaru

Kuriérskej spoločnosti predáme Vaše kontaktné údaje (meno, adresa, prípadne telefónny kontakt), aby Vám mohol byť tovar riadne doručený. Dopravca je povinný dané informácie využiť len za účelom dodania tovaru a následne tieto údaje zmazať.

Aktuálne spolupracujeme s týmito spoločnosťami

Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S www.posta.sk

ReMax Courier Service, spol. sr.o.
Albína Brunovského 6
841 05 Bratislava
IČO: 35825456
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sro, Vložka č.25438/B

V rámci vyššie uvedeného spracovania osobných údajov spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene kuriérske spoločnosti. Tieto spoločnosti si vyberáme s najväčšou starostlivosťou a ak existuje taká zákonná požiadavka, budú títo zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Externé spracovanie

V prípade súhlasu so zasielaním komerčných e-mailov alebo s vyplnením externého hodnotenia tovaru/obchodu, môžeme k rozosielaniu využiť tretiu stranu. Tá je viazaná povinnou mlčanlivosťou a sprístupnené osobné údaje nesmie využiť za iným účelom.

Štátne orgány

V prípade vymáhania našich práv môžeme Vaše osobné údaje poskytnuť tretím stranám, ktoré nám s daným problémom pomáhajú, t.j. napríklad. právnikovi, auditorom, účtovným poradcom.
Taktiež sme zo zákonna povinní poskytnúť údaje našich zákazníkov orgánom štátnej moci, ak si ich vyžiadajú, t.j. súdom, polícií, orgánom vykonávajúcich kontrolu našej činnosti a pod.

6. Poskytnutie osobných údajov mimo EU

Akékoľvek spracovanie Vašich osobných údajov je a bude uskutočnené výhradne na území Európskej únie, prípadne v krajinách, ktorých stupeň ochrany zodpovedá rozhodnutiu Európskej komisie.

7. Doba uchovania osobných údajov

Osobné údaje vo Vašom užívateľskom účte uchovávame počas obdobia, kedy je účet aktívny. Ak ste sa u nás nezaregistrovali (nevyplnili aj heslo), osobné údaje týkajúce sa objednávky uchovávame počas nevyhnutnej doby, ktorá je približne 3 a pol roka.
Chceli by sme Vás upozorniť, že bez ohľadu na Vami udelený súhlas, musíme tie Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, uchovávať minimálne po dobu, ktoré vyžadujú príslušné právne predpisy (napr. pre ďaňové doklady je to minimálne 10 rokov.)
Kamerové záznamy na našej kamennej prevádzke M+M Nova, spol. sr.o. v Novákoch uchovávame po dobu 7 dní. V prípade protiprávneho konania v danom objekte však môžeme kontaktovať políciu a predmetné záznamy odovzdať príslušným orgánom. Vtedy sa záznamy automaticky nezmažú a sú uchované ako dôkaz do právoplatného skončenia veci.

8. Zabezpečenie osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi nakladáme zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Na spracovanie osobných údajov používame automatizované a neautomatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch výhradne v Európskej únií. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja.
Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne dostupné) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

9. Práva v súvislosti s ochranou a spracovaním osobných údajov

V prípade, že by Ste mali záujem využiť niektoré z Vašich nasledujúcich práv, ktoré máte v súvislosti s ochranou osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu info@zeleziarstvodomov.sk
Pri žiadosti prosím uveďte Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu a adresu bydliska, aby sme si vedeli overiť, že sa jedná skutočne o Vašu osobu a údaje neposkytli cudzej strane.

Právo na prístup

Podľa článku 15 ods. 1 GDPR a § 21 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov máte právo na požiadanie bezodplatne dostať informáciu o osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené o Vašej osobe. Máte právo nás kedykokoľvek vyzvať, aby sme Vám poskytli prehľad o tom, za akým účelom uchovávame a spracovávame Vaše osobné údaje, kto všetko je ich príjemcom, počas ako dlhej doby budú uchované, kto je ich zdrojom. My sme povinní Vám tieto informácie do 21 dní od odoslania žiadosti poskytnúť.

Právo na opravu / úpravu a doplnenie podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

V prípade, že došlo k zmene Vašich osobných údajov alebo ich považujete za nesprávne, či neúplné, môžete nás požiadať o ich úpravu a doplnenie.
Ak Ste zaregistrovaným úživateľom, viete si informácie skontrolovať a upraviť aj Vy sami a to nasledovne: Prihlásenie → Upraviť profil.

Právo na prenosnosť

Ak by Ste mali záujem svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, postup je rovnaký ako pri vyžití práva na prístup, s tým rozdielom, že informácie Vám budú dodané v strojovo čitateľnej podobe. Tu však na spracovanie budeme potrebovať aspoň 30 dní.

Spracovanie prebieha na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR , resp. § 13 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 2 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania

Toto právo môžete využiť, ak sa domnievate, že:

 • spracúvame Vaše nesprávne údaje
 • spracovanie Vašich osobných údajov je protizákonné, no miesto ich vymazania si želáte obmedziť len ich spracovanie

Ďalej, ak:

 • my už Vaše osobné údaje nepotrebujeme, ale Vy pre právne nároky áno
 • namietate spracúvanie Vašich osobných údajov podľa článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov – trvá do doby, kedy sa preverí, či Vaše oprávnené dovôdy prevyšujú oprávnené záujmy
 • chcete obmedziť rozsah osobných údajov a účelov spracovania, napr.
  • odhlásenie z Newslettera a obchodných oznámení – ak už naďalej nemáte záujem dostávať od nás komerčné e-maily, môžete sa kedykoľvek odhlásiť na odkaze "Odhlásiť sa z odberu", ktorý sa nachádza v pätičke prijatého e-mailu, prípadne nás o to požiadať a my to spravíme za Vás

Právo na vznesenie námietky

Ak sa na Vašej strane vyskytnú výhrady voči spracovávaniu údajov, ktoré vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo namietať, za podmienok stanovených v článku 21 ods. 1 GDPR a v § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Právo na výmaz

Medzi Vaše práva patrí aj právo na vymazanie všetkých osobných údajov z našich systémov. Vymazanie sa však netýka údajov na dokumentoch, ktoré musíme z právnického hľadiska uchovávať (faktúry, dobropisy). V prípade, že Vaše údaje budú potrebné pre určenie našich právnych nárokov, može byť Vaša požiadavka zamietnutá (neuhradená faktúra, reklamácia).

Okrem vyššie uvedených výnimiek máte právo na vymazanie v nasledovných prípadoch:

 • údaje nie sú potrebné na účely, pre ktoré boli spracovávané, podľa článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR a) GDPR alebo § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • odvolali Ste súhlas, o ktorý sa opiera spracovanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov
 • vzniesli Ste námietku proti ich spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 alebo ods. 2 GDPR a § 27 ods. 1 alebo ods. 2 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov proti spracovaniu a v prípade článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov neexistujú žiadne nevyhnutné oprávnené záujmy na spracovanie
 • Vaše údaje boli spracovné nezákonným spôsobom
 • ak to vyžaduje právny predpis
 • ak sa jedná o údaje osôb mladších ako 16 rokov

V prípade, ak sa rozhodnete zrušiť Vás užívateľský účet, vymažeme údaje, pri ktorých je to možné do 15 dní. Môže sa však aj stať, že niektoré z údajov sa vymažú až po dlhšej dobe, ktorá by mala byť maximálne 60 dní.

Právo na sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak ste nadobudli pocit, že spracovanie Vašich osobných údajov nie je v súlade so zákonom, máte právo sa kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a podať sťažnosť. Boli by sme Vám vďační, ak by Ste o tomto podozrení najprv informovali nás, aby sme dané pochybenie mohli napraviť.

9. Mlčanlivosť

Chceli by sme Vás ubezpečiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú narábať s Vašimi osobnými údajmi, sú povinní zachovať mlčanlivosť. Táto povinnosť trvá aj po skončení pracovného pomeru s našou firmou. Bez Vášho súhlasu nie sú a nebudú Vaše osobné údaje poskytnuté žiadnej tretej strane.

Táto verzia zásad o ochrane osobných údajov je platná od 05.10.2021

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia

Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať