Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti M+M Nova, spol. sr.o
a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy. Na základe potrieb definovaných všeobecnými obchodnými podmienkami sú špecifikované základné pojmy:

Predávajúcim je spoločnosť
M+M Nova, spol. sr.o.
97271 Nováky
IČO: 44 872 011
IČ DPH: SK2022857562
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, vložka číslo: 21873/R ,

ktorá prevádzkuje internetový obchod na internetovej stránke www.zeleziarstvodomov.sk

Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s Predávajúcim.

2. Zaregistrovanie zákazníka

Kupujúci (spotrebiteľ podľa občianskeho zákonníka) odovzdá pri zahájení obchodného vzťahu predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje (registrácie nie je povinná). Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvdrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených Predávajúcim.

Bezpečnosť a ochrana informácií
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne, s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcich sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).

Vo veci ochrany a spracovanie osobných údajov kupujúceho zo strany M+M Nova, spol. sr.o. sa použijú tieto podmienky ochrany osobných údajov.

3. Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

Predmet objednávky
Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Použité obrázky produktov sú ilustračné a nemusia zodpovedať skutočnosti. V prípade vážnejších nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať a informovať o tom.
Predávajúci sa zaväzuje, že Kupujúcim bude dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

Objednanie tovaru
Kupujúci prostredníctvom e-shopu na internetových stránkach Predávajúceho vykoná objednávku tovaru, ktorá obsahuje druh tovaru, jeho presnú špecifikáciu, tovarové číslo, jeho množstvo, cenu, meno a kontaktné údaje kupujúceho, spôsob platby a miesto dodania. Táto objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a Kupujúci jej podaním potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ako i s reklamačným poriadkom, a súhlasí s nimi. Odoslaním objednávky Kupujúci súhlasí i s cenou tovaru. Spätná úprava ceny nie je možná.
K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Takto vykonanú objednávku potvrdí Predávajúci Kupujúcemu e-mailom a to max. do 24 hodín od jej obdržania, resp. v najbližší pracovný deň (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si Predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie telefonicky a úhradu finančnej zálohy Kupujúcim.
V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, k vypredaniu zo skladu dodávateľa, resp. uvedenia novej verzie produktu dodávateľom, má Predávajúci právo objednávku po dohode s Kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť.
Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude Kupujúci informovaný.

4. Platobné podmienky

Objednaný tovar môže Kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:

 • pri prevzatí tovaru formou dobierky (Kuriérska spoločnosť, Slovenská pošta)
 • platbou vopred na predfaktúru (prevodom sumy na náš účet - IBAN: SK39 7500 0000 0040 0867 4112)
  • možnosť využiť QR kód, ktorý nájdete v zhrnutí objednávky v maily
 • v hotovosti alebo kartou pri osobnom odbere tovaru v predajni

Do doby zaplatenia tovaru je tovar majetkomPredávajúceho. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch a v prípadoch objednávky neštandardného tovaru (alebo tovaru "na objednávku"), si Predávajúci vyhradzuje právo úhrady finančnej zálohy Kupujúcim vo výške 50% z hodnoty objednávky. Takto zaplatená záloha bude zarátaná na celkovú kúpnu cenu.

5. Ceny

Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky (zvyčajne 20% - presnú sadzbu nájdete vždy na faktúre), nezahŕňa však cenu dodania tovaru.  Poplatky za dopravné sa uvádzajú dodatočne, v rámci "Nákupného košíka" a ich výška sa vyvíja od hmotnosti tovaru, celkovej sumy za objednaný tovar a od voľby Kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému, je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. Predávajúci v takomto prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:

 • cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadnuje nákupnú cenu);
 • u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic;
 • zľava na tovaru presahuje viac ako 60%, bez toho aby tovar bol súčasťou špeciálnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom

V prípade pochybností, či je tovar skutočne zlacnený alebo či ide o zjavnú chybu v cene tovaru je preto Kupujúci povinný kontaktovať Predávajúceho a informáciu o správnosti ceny si overiť.

Akciové ceny platia do vypredania zásob alebo po dobu časovo určenú.

Recyklačný poplatok
V zmysle zákonných ustanovení § 34 ods. 1 písm. d) a § 37 ods. 1 písm. a) a ods. 3 Zákona o odpadoch vyplýva povinnosť uvádzať pri predaji elektrozariadenia recyklačný poplatok, ak bol uvedený výrobcom elektrozariadení pri uvedení elektrozariadenia na trh.

Balné, poštovné, prepravné
Aktuálne ceny prepravného a balného na tovar zasielaný prostredníctvom zmluvnej kuriérskej spoločnosti vždy uverejňujeme na našej stránke v záložke  "Doprava tovaru".
V prípade zaslania rozmerovo, resp. hmotnostne nadštandartného tovaru zmluvnou kuriérskou spoločnosťou  resp. inak dohodnotou dopravou bude prepravné a balné stanovené individuálne v závislosti od hmotnosti balíka, počtu balíkov a vzdialenosti prepravy.
Jednotná cena balného s poštovným v prípade zaslania tovaru kupujúcemu na dobierku v rámci Slovenska prostredníctvom Slovenskej pošty je 6,- € s DPH (platí pre 1 štandartný balík s max. hmotnosťou do 15kg) + suma za dobierku.

V prípade zaslania tovaru mimo Slovenska bude cena za balné, poštovné, resp. prepravné dohodnutá s kupujúcim individuálne a to telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Aktuálne podmienky poštovného si môžete  pozrieť tu.

6. Dodacie podmienky a prevzatie tovaru

Termín dodania oznámi Predávajúci Kupujúcemu pri potvrdení objednávky e-mailom. Väčšina zásielok je doručená zákazníkovi do 1 až 14 pracovných dní, ak nie je uvedené inak. Predávajúci informuje Kupujúceho o odhadovanej dobe dodania a možnom meškaní, túto informáciu podá Predávajúci súčasne s potvrdením objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo odchýliť sa od dohodnutého termínu dodania o 3 pracovné dni. Za neoskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávnym udaním kontaktných údajov Predávajúci nezodpovedá.

Doručenie balíka je na území SR vykonávané  prostredníctvom zmluvnej kuriérskej spoločnosti, resp. na želanie zákazníka aj prostredníctvom Slovenskej pošty. Prepravca zmluvnej kuriérskej spoločnosti telefonicky kontaktuje kupujúceho v deň doručenia zásielky, aby s nim dohodol podrobnosti odovzdania, oznámi mu približný čas doručenia, výšku dobierky a ďalšie prípadné náležitosti.
Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Bezprostredne pri prevzatí tovaru je povinný prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky – najmä druh a množstvo tovaru a neporušenosť obalov podľa priloženého dodacieho listu. Obaly sú vždy prelepené originálnou páskou s potlačou loga a názvu nášho internetového obchodu a táto páska nesmie byť porušená, prerezaná či inak poškodená. V takom prípade je nutné s prepravcom spísať a zdokumentovať jej poškodenie a ihneď nás o tom informovať. V opačnom prípade nenesieme zodpovednosť za poškodenie tovaru prepravcom.

Tovar si kupujúci osobne môže prevziať aj priamo v našej predajni Železiarstvo M+M Nova, nachádzajúcej sa na ulici M.R.Štefánika 318/30 v Novákoch. V prípade osobného vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže Predávajúci požiadať o predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti.  Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby, osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou, či osobe, ktorá je uvedená ako „správca" v profile kupujúceho na webovej stránke www.zeleziarstvodomov.sk. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže Predávajúci odmietnuť tovar vydať.

V prípade, že Kupujúci neprevezme predmet plnenia zmluvy a to z dôvodov ležiacich na jeho strane (napr. napriek dohodnutému termínu nie je prítomná kupujúcim určená osoba alebo nie je schopný uhradiť kúpnu cenu), nesie kupujúci náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.

7. Reklamačný poriadok

Všeobecné podmienky reklamácie

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný si dodaný tovar dôkladne prezrieť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených chybách.

Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jedným z následujúcich spôsobov:

 • na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: info@zeleziarstvodomov.sk
 • telefonicky na telefónnom čísle: 0905 320 312

Kupujúci je povinný uviesť:

 • číslo objednávky, druh tovaru
 • doložiť doklad o nákupe tovaru (faktúra, daňový doklad) v našom internetovom obchode
 • najvýstižnejší opis chýb a ich prejavov (ak je možné i s priloženou fotodokumentáciou chyby)

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní a vyrozumie o tom kupujúceho e-mailom alebo telefonicky. Reklamácia vrátane chýb bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za:

 • dodržanie sumy, ktorá bola v platnosti v čase odoslania objednávky zákazníkom (v prípade akceptácie objednávky)
 • odoslanie tovaru bez poškodenia
 • dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky (v prípade akceptácie objednávky)
 • priloženie daňového dokladu (v prípade, že Kupújuci nemal inú požiadavku)

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorenie doručenia tovaru zavinené nesprávne uvedenými kontaktými údajmi Kupujúceho
 • oneskorenie doručenia tovaru vinou, ktorá je na strane prepravnej spoločnosti

Reklamácia uplatnená v záručnej dobe
Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka a vzťahuje sa na tovar, ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.
Ku každému tovaru je prikladaný dodací list (poprípade faktúra, daňový doklad), ktorý môže slúžiť zároveň ako záručný list, pokiaľ tento nie je zvlášť priložený. Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje Kupujúci podpisom dodacieho listu (poprípade prepravného listu, faktúry alebo daňového dokladu).
Pokiaľ Kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi dodacím (prepravným) listom a skutočne dodaným tovarom alebo ak zistí priamo pri prevzatí poškodenie tovaru, odporúča Predávajúci takto dodaný tovar od dopravcu neprevziať a o tejto skutočnosti ihneď informovať Predávajúceho. Pokiaľ tak neučiní, vystavuje sa nebezpečiu, že mu prípadná neskoršia reklamácia nebude uznaná.
Ak sa na výrobku objaví chyba, na ktorú sa vzťahuje záruka, je Kupujúci povinný bezodkladne uplatniť prípadnú reklamáciu a s výrobkom nepokračovať v práci a ani sa snažiť o jeho opravu.

Záručné podmienky
Záručná doba na všetok tovar je 24 mesiacov od dátumu predaja, pokiaľ nie je uvedené inak.
Ak je chyba odstrániteľná, bude chyba bezplatne odstránená v zmysle záručných  podmienok výrobcu. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. O tom, či je chyba úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto chyby. V tomto prípade bude tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne má Kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy.

Nárok na uplatnenie záruky na tovar zaniká v nasledujúcich prípadoch:

 • neodborná montáž, nesprávne zaobchádzanie či obsluha alebo použitie tovaru v rozpore so stanoveným technologickým postupom a návodom
 • používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii a návode alebo iné porušenie technologických prikázaní
 • poškodenie tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s technologickými či inými podmienkami uvedenými v dokumentácii a návodoch
 • neoprávnený zásah do výrobku kupujúcim i neautorizovaným servisom
 • poškodenie tovaru prírodnými živlami
 • prirodzené opotrebovanie tovaru

Postup pri reklamácii tovaru
Kupujúci bez meškania kontaktuje Predávajúceho písomne, e-mailom alebo telefonicky. Na základe tejto komunikácie navrhne Predávajúci ďalší postup reklamácie, ako i spôsob prepravy tovaru na svoju adresu. Akceptujú sa reklamácie len tovaru zakúpeného v našom e-shope po preukázaní dokladu o zaplatení tovaru - resp. jeho kópie. Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Reklamačný protokol nájdete v prílohe e-mailu so súhrnom objednávky, prípadne si ho môžete stiahnuť TU

Alternatívne riešenie sporov
Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.
Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online.
Návrh môže Kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

8.Stornovanie objednávky

Objednávku môže kupujúci stornovať do 24 hodín od objednania, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky, popis objednaného tovaru, meno kupujúceho a e-mail. V prípade takto zrušenej objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky.

9. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov, má Kupujúci právo odstupiť od zmluvy do 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese  M+M Nova, spol. s.r.o. M.R. Štefánika 318/30 97271 Nováky.
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám  zaslali (prípadne si ho môžete stiahnuť TU).

Odstúpenie od zmluvy

 • musí byť uskutočnené písomnou formou
 • musi obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, Predávajúceho a Kupujúceho
 • musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s riadne zabaleným tovarom do sídla Predávajúceho (nie na dobierku!)
 • tovar musí byť doručený Predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, peniaze za tovar kupujúcemu zašleme prevodom na účet a to najneskôr do 14 pracovných dní.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
Zašlite nám tovar späť alebo ho odovzdajte v kamennej predajni najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 046/5422 771
fax č.: 046/5420 685
e-mail: tn@soi.sk

10. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením a zaslaním objednávky riadne oboznámil s podmienkami predaja, všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí. VOP sú pre obe strany záväzné a Predávajúci si vyhradzuje právo ich meniť alebo dopĺňať.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 22.10.2020

Vianočná akcia LINUS

Predvoľby súkromia

Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.
Môžeme používať súbory cookie a nástroje tretích strán na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb našej alebo našich partnerov, jej relevantnosti pre vás na základe produktov alebo stránok, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach.

Prihlásenie