Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

    Obchodné podmienky slúžia na to, aby obchodné vzťahy so zákazníkmi mali právne záväzný základ pre obe strany. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia slovenským právnym poriadkom a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Predávajúci:

M+M Nova, spol. s r.o., M.R.Štefánika 318/30, Nováky 972 71

Kupujúci (zákazník):
Kupujúci (spotrebiteľ podľa občianskeho zákonníka) odovzdá pri zahájení obchodného vzťahu predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje. Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvdrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim.

 

Bezpečnosť a ochrana informácií

    Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcich sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).

 

Predmet objednávky

    Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Použité obrázky produktov sú ilustračné a nemusia zodpovedať skutočnosti. V prípade vážnejších nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať a informovať o tom.
    Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcim bude dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

 

Objednanie tovaru

    Kupujúci prostredníctvom e-shopu na internetových stránkach predávajúceho vykoná objednávku tovaru, ktorá obsahuje druh tovaru, jeho presnú špecifikáciu, tovarové číslo, jeho množstvo, cenu, meno a kontaktné údaje kupujúceho, spôsob platby a miesto dodania. Táto objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a kupujúci jej podaním potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ako i s reklamačným poriadkom, a súhlasí s nimi. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí i s cenou tovaru. Spätná úprava ceny nie je možná.

    K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Takto vykonanú objednávku potvrdí predávajúci kupujúcemu e-mailom a to max. do 24 hodín od jej obdržania, resp. v najbližší pracovný deň (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.

    V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, k vypredaniu zo skladu dodávateľa, resp. uvedenia novej verzie produktu dodávateľom, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť.

 

Platobné podmienky

Objednaný tovar môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:

 • pri prevzatí tovaru formou dobierky (Kuriérska spoločnosť, Slovenská pošta)
 • platbou vopred na predfaktúru (prevodom sumy na náš účet - IBAN: SK3975000000004008674112) 
 • v hotovosti pri osobnom odbere tovaru v predajni

Do doby zaplatenia tovaru je tovar majetkom predávajúceho. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch a v prípadoch objednávky neštandardného tovaru (alebo tovaru "na objednávku"), si predávajúci vyhradzuje právo úhrady finančnej zálohy kupujúcim vo výške 50% z hodnoty objednávky. Takto zaplatená záloha bude zarátaná na celkovú kúpnu cenu.

 

Ceny

Cena tovaru

Ceny tovarov sú dané pri každom výrobku v e-shope v EUR s DPH. Predávajúci sa zaväzuje dodržať ceny dané v potvrdenej objednávke kupujúceho.
 

Balné, poštovné, prepravné

    Aktuálne ceny prepravného a balného na tovar zasielaný prostredníctvom zmluvnej kuriérskej spoločnosti vždy uverejňujeme na našej stránke v záložke  "Doprava tovaru".

    V prípade zaslania rozmerovo, resp. hmotnostne nadštandartného tovaru zmluvnou kuriérskou spoločnosťou  resp. inak dohodnotou dopravou bude prepravné a balné stanovené individuálne v závislosti od hmotnosti balíka, počtu balíkov a vzdialenosti prepravy.  

    Jednotná cena balného s poštovným v prípade zaslania tovaru kupujúcemu na dobierku v rámci Slovenska prostredníctvom Slovenskej pošty je 6,- € s DPH (platí pre 1 štandartný balík s max. hmotnosťou do 15kg) + suma za dobierku.

    V prípade zaslania tovaru mimo Slovenska bude cena za balné, poštovné, resp. prepravné dohodnutá s kupujúcim individuálne a to telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

 

 

Dodacie podmienky a prevzatie tovaru

    Termín dodania oznámi predávajúci kupujúcemu pri potvrdení objednávky e-mailom. Väčšina zásielok je doručená zákazníkovi do 1 až 14 pracovných dní, ak nie je uvedené inak. Predávajúci informuje kupujúceho o odhadovanej dobe dodania a možnom meškaní, túto informáciu podá predávajúci súčasne s potvrdením objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo odchýliť sa od dohodnutého termínu dodania o 3 pracovné dni.
    Doručenie balíka je na území SR vykonávané  prostredníctvom zmluvnej kuriérskej spoločnosti, resp. na želanie zákazníka aj prostredníctvom Slovenskej pošty. Prepravca zmluvnej kuriérskej spoločnosti telefonicky kontaktuje kupujúceho v deň doručenia zásielky, aby s nim dohodol podrobnosti odovzdania, oznámi mu približný čas doručenia, výšku dobierky a ďalšie prípadné náležitosti. 
    Kupujúci je povinný bezprostredne pri prevzatí tovaru prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky – najmä druh a množstvo tovaru a neporušenosť obalov podľa priloženého dodacieho listu. Obaly sú vždy prelepené originálnou páskou s potlačou loga a názvu nášho internetového obchodu a táto páska nesmie byť porušená, prerezaná či inak poškodená. V takom prípade je nutné s prepravcom spísať a zdokumentovať jej poškodenie a ihneď nás o tom informovať. V opačnom prípade nenesieme zodpovednosť za poškodenie tovaru prepravcom.

    Tovar si kupujúci osobne môže prevziať aj priamo v našej predajni Železiarstvo M+M Nova na M.R.Štefánika 318/30 v Novákoch.

    V prípade, že kupujúci neprevezme predmet plnenia zmluvy a to z dôvodov ležiacich na jeho strane (napr. napriek dohodnutému termínu nie je prítomná kupujúcim určená osoba alebo nie je schopný uhradiť kúpnu cenu), nesie kupujúci náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.

 

Reklamačný poriadok

Všeobecné podmienky reklamácie

 

Povinnosti kupujúceho
    Kupujúci je povinný si dodaný tovar dôkladne prezrieť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených chybách. Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jedným z následujúcich spôsobov:

 • na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: info@zeleziarstvodomov.sk
 • telefonicky na telefónnom čísle: 0905 320 312

    Kupujúci je povinný uviesť:

 • číslo objednávky, druh tovaru
 • doložiť doklad o nákupe tovaru (faktúra, daňový doklad) v našom internetovom obchode
 • najvýstižnejší opis chýb a ich prejavov (ak je možné i s priloženou fotodokumentáciou chyby).

 

Povinnosti predávajúceho
    Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní a vyrozumie o tom kupujúceho e-mailom alebo telefonicky. Reklamácia vrátane chýb bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

 

Reklamácia uplatnená v záručnej dobe
    Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka a vzťahuje sa na tovar, ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.
    Ku každému tovaru je prikladaný dodací list (poprípade faktúra, daňový doklad), ktorý môže slúžiť zároveň ako záručný list, pokiaľ tento nie je zvlášť priložený. Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci podpisom dodacieho listu (poprípade prepravného listu, faktúry alebo daňového dokladu). 
    Pokiaľ kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi dodacím (prepravným) listom a skutočne dodaným tovarom alebo ak zistí priamo pri prevzatí poškodenie tovaru, odporúča predávajúci takto dodaný tovar od dopravcu neprevziať a o tejto skutočnosti ihneď informovať predávajúceho. Pokiaľ tak neučiní, vystavuje sa nebezpečiu, že mu prípadná neskoršia reklamácia nebude uznaná.

    Ak sa na výrobku objaví chyba, na ktorú sa vzťahuje záruka, je kupujúci povinný bezodkladne uplatniť prípadnú reklamáciu a s výrobkom nepokračovať v práci a ani sa snažiť o jeho opravu. 

 

Záručné podmienky

Záručná doba na všetok tovar je 24 mesiacov od dátumu predaja, pokiaľ nie je uvedené inak.

    Ak je chyba odstrániteľná, bude chyba bezplatne odstránená v zmysle záručných  podmienok výrobcu. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. O tom, či je chyba úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto chyby. V tomto prípade bude tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne má kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy.
Nárok na uplatnenie záruky na tovar zaniká v nasledujúcich prípadoch:

 • neodborná montáž, nesprávne zaobchádzanie či obsluha alebo použitie tovaru v rozpore so stanoveným technologickým postupom a návodom
 • používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii a návode alebo iné porušenie technologických prikázaní
 • poškodenie tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s technologickými či inými podmienkami uvedenými v dokumentácii a návodoch
 • neoprávnený zásah do výrobku kupujúcim i neautorizovaným servisom
 • poškodenie tovaru prírodnými živlami
 • prirodzené opotrebovanie tovaru

 

Postup pri reklamácii tovaru

    Kupujúci bez meškania kontaktuje predávajúceho písomne, e-mailom alebo telefonicky. Na základe tejto komunikácie navrhne predávajúci ďalší postup reklamácie, ako i spôsob prepravy tovaru na svoju adresu. Akceptujú sa reklamácie len tovaru zakúpeného v našom e-shope po preukázaní dokladu o zaplatení tovaru - resp. jeho kópie. Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

Alternatívne riešenie sporov

     Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.
       Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK
     Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Stornovanie objednávky

    Objednávku môže kupujúci stornovať do 24 hodín od objednania, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky, popis objednaného tovaru, meno kupujúceho a e-mail. V prípade takto zrušenej objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky.

 

Odstúpenie od zmluvy

    V zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku
alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov, má kupujúci právo odstupiť od zmluvy do 14 dní.Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese  M+M Nova, spol. s.r.o. M.R. Štefánika 318/30 97271 Nováky.
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám  zaslali.

      Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s riadne zabaleným tovarom do sídla predávajúceho (nie na dobierku!). Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, peniaze za tovar kupujúcemu zašleme prevodom na účet a to najneskôr do 14 pracovných dní.
 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte v kamennej predajni najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 046/5422 771
fax č.: 046/5420 685
e-mail: tn@soi.sk

 

 

Záverečné ustanovenia

    Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením a zaslaním objednávky riadne oboznámil s podmienkami predaja, všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom, a že s tým súhlasí.

 

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

Navštívte ZeleziarstvoDomov.sk u ShopMania

heron elektrocentrály

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info