Ochrana osobných údajov

monkay

 

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

 

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcich sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).
Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára, resp. uzavretím Zmluvy, potvrdzuje Kupujúci, že je uzrozumený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že ich v celom rozsahu akceptuje.
Prevádzkovateľ e-shopu / Predávajúci je správcom osobných údajov Kupujúcich podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len: "GDPR"). Prevádzkovateľ e-shopu / Predávajúci sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, hlavne. GDPR. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky Kupujúceho a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom e-shopu / Predávajúcim a Kupujúcim. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem Prevádzkovateľa e-shopu / Predávajúceho podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa e-shopu / Predávajúceho je spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu.
Prevádzkovateľ e-shopu / Predávajúci pre plnenie licenčnej zmluvy používa služby subdodávateľov, najmä prevádzkovateľov mailingových služieb a prevádzkovateľa webhostingu. Subdodávatelia sú preverení z hľadiska bezpečného spracovania osobných údajov. Prevádzkovateľ e-shopu / Predávajúci a subdodávateľ webhostingu uzavreli zmluvu o spracovaní osobných údajov, podľa ktorých subdodávateľ zodpovedá za riadne zabezpečenie fyzického, hardvérového i softvérového perimetra, a teda nesie voči Kupujúcemu priamu zodpovednosť za akýkoľvek únik či narušenia osobných údajov.
Prevádzkovateľ e-shopu / Predávajúci ukladá osobné údaje Kupujúceho po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom e-shopu / Predávajúcim a Kupujúcim a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po jej uplynutí budú údaje vymazané.
Kupujúci má právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má Kupujúci právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR. Kupujúci má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.
Kupujúci nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné Zmluvu uzavrieť či ju zo strany Prevádzkovateľa e-shopu / Predávajúceho plniť.
Zo strany Prevádzkovateľa e-shopu / Predávajúceho nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle č. 22 GDPR.
Kupujúci odoslaním objednávky:
- súhlasí s použitím svojich osobných údajov na účely elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany Prevádzkovateľa a tretích subjektov, nie však častejšie, ako 1x týždenne, a zároveň prehlasuje, že zasielanie informácií nepovažuje za nevyžiadanú reklamu v zmysle zák. č. 40/1995 Zb. v znení noviel.
Kupujúci môže kedykoľvek odvolať súhlas na e-mailovej adrese mplusmnova@gmail.com.
Prevádzkovateľ e-shopu / Predávajúci používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely vo svojej prezentácii tzv. Súbory cookie. Používaním webu Kupujúci súhlasí s použitím spomínanej technológie.
Prevádzkovateľ e-shopu / Predávajúci je vo vzťahu k osobným údajom klientov spracovateľom podľa čl. 28 GDPR. Prevádzkovateľ e-shopu / Predávajúci sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v tomto rozsahu:
- bežné osobné údaje
- osobitné kategórie údajov podľa čl. 9 GDPR, ktoré Používateľ získal v súvislosti s vlastnou obchodnou činnosťou.
Prevádzkovateľ e-shopu / Predávajúci sa zaväzuje spracovávať osobné údaje Kupujúceho, to všetko po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom e-shopu / Predávajúcim a Kupujúcim a z uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
Prevádzkovateľ e-shopu / Predávajúci sa zaväzuje, že spracovanie osobných údajov bude zabezpečené najmä nasledujúcim spôsobom:
- osobné údaje sú spracovávané v súlade s právnymi predpismi a výkonom všetkých činností potrebných pre plnenie zmluvy.
Prevádzkovateľ e-shopu / Predávajúci sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu spracovaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako i k inému zneužitiu a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovania údajov zabezpečené všetky povinnosti spracovateľa osobných údajov, vyplývajúce z právnych predpisov. Prijaté technické a organizačné opatrenia zodpovedajú miere rizika.
Prevádzkovateľ e-shopu / Predávajúci týmto vyhlasuje, že ochrana osobných údajov podlieha interným bezpečnostným predpisom Prevádzkovateľa e-shopu / Predávajúceho.
K osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby Prevádzkovateľa e-shopu / Predávajúceho. Oprávnené osoby Prevádzkovateľa e-shopu / Predávajúceho, ktoré spracúvajú osobné údaje podľa týchto podmienok, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo ich zabezpečenie. Prevádzkovateľ zabezpečí ich preukázateľné zaviazanie k tejto povinnosti.
Prevádzkovateľ e- shopu / Predávajúci zabezpečí, že táto povinnosť pre Prevádzkovateľa e-shopu / Predávajúceho a aj oprávnené osoby bude trvať aj po skončení pracovnoprávneho alebo iného vzťahu k Prevádzkovateľovi e-shopu / Predávajúcemu.
Po ukončení poskytovania plnenia, ktoré je spojené so spracovaním údajov je Prevádzkovateľ e-shopu/ Predávajúci povinný všetky osobné údaje vymazať.
V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ktorý budeme ďalej v texte uvádzať ako „zákon o ochrane osobných údajov") osobné údaje spracúvame vo viacerých informačných systémoch. V rámci remarketingu v AdWords využívame Vlastné zoznamy zákazníkov, preto vám na základe vašich preferencií pošleme napr. personalizovanú ponuku.

 

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

Navštívte ZeleziarstvoDomov.sk u ShopMania

heron elektrocentrály

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info